[:pl]

Kompleksowa obsługa przy projekcie Twojego domu.

Będziemy razem z Tobą, aż otrzymasz Pozwolenie na Budowę.

Także później przez cały czas realizacji aż do Pozwolenia na Użytkowanie domu będziemy Ci pomagać kiedy tylko będziesz potrzebował. Zawsze będziesz mógł się do nas zgłosić z każdym pytaniem.

Pomożemy Ci złożyć do urzędu wniosek o Warunki Zabudowy.

Przygotujemy go tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania Warunków Zabudowy pozwalających na postawienie takiego budynku na Twojej działce na chcesz. Pokierujemy Cię gdzie należy wystąpić o wszystkie dodatkowe warunki lub promesy. Przygotujemy wszystkie niezbędne rysunki, potrzebne do otrzymania odpowiednich Warunków.

Wykonamy dla Ciebie indywidualną koncepcję, którą będziemy z Tobą uzgadniać.

Koncepcja musi Ci odpowiadać w 100%. Poza rysunkami będziemy wspomagać się szkicami, rysunkami 3d i wizualizacjami, a jeśli to będzie za mało to wykonamy makietę, aby pokazać jak będzie wyglądał Twój przyszły dom.

Zrobimy projekt budowlany razem ze wszystkimi uzgodnieniami.

W skład takiego projektu budowlanego wchodzi 5- 6 projektów branżowych, wykonywanych przez cały nasz zespół projektowy oraz kilkanaście uzgodnień i innych opracowań niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę. Otrzymasz od nas 4 egzemplarze projektu budowlanego gotowego do złożenia w urzędzie. Poszczególne rozwiązania będą z Tobą uzgadniane w trakcie powstawania projektu, a przed samym złożeniem go do urzędu omówimy jeszcze projekt jako całość, aby sprawdzić czy jest wykonany tak jak się umawialiśmy.

Dodatkowo otrzymasz od nas gratis:

 • Naszą pomoc przy znalezieniu odpowiedniej ekipy do realizacji domu oraz podczas całego czasu budowy.
 • Cały projekt w formie PDF.
 • Jeden dodatkowy egzemplarz projektu w formie drukowanej. Wartość 200zł.
 • Rabat 200zł na badania radiestezyjne działki u szefa radiestetów łódzkich p. Pawła Portalewskiego

Płatność za projekt:

Nie musisz wpłacać całych pieniędzy za projekt od razu!!!

Możesz zapłacić za projekt w etapach:

 • 20% kwoty projektu wpłacasz przy podpisaniu umowy
 • 20% po zatwierdzeniu koncepcji
 • 40% kwoty przy złożeniu projektu do pozwolenia na budowę
 • 20% po otrzymaniu pozwolenia. Jest to dla Ciebie Gwarancja, że dołożymy wszelkich starań, abyś otrzymał pozwolenie na budowę.

Na wiadomości staramy się odpisywać w ciągu 24 godzin, natomiast z powodu coraz większej ilość zleceń czas, w którym będziemy mogli podjąć współpracę może być różny.

Już teraz podejmij decyzję i rozpocznij działania zmierzające do budowy swojego domu i skontaktuj się z nami: kontakt

Wiem, że jesteś sceptyczny i szukasz jakiegoś haczyka albo drobnych liter. Nic tu nie ma. Jak widzisz piszę dosyć dużymi literami.

Niech to będzie początek dobrej relacji na lata!

Z poważaniem,

Sebastian Sergiel

podpis001

[:en]

Comprehensive service at the design of your home.

We will be with you until you receive the Construction Permit.

We will also be assisting you as soon as you need it all the way through to the Permission for Home Use. You will always be able to contact us with any question.

We will help you submit an application for the Conditions of Development to the office.

We will prepare it to increase the likelihood of getting Building Conditions that allow you to place such a building on your plot. We will guide you where you should apply for all additional conditions or promises. We will prepare all the necessary drawings needed to obtain the relevant Conditions.

We will make an individual concept for you that we will agree with you.

The concept must suit you 100%. In addition to drawings, we will be assisting with sketches, 3d drawings and visualizations, and if this is not enough, we will make a model to show what your future home will look like.

We will make a construction project with all arrangements.

Such a construction project includes 5-6 industry projects, carried out by our entire project team, and a dozen or so arrangements and other studies necessary to obtain a Building Permit. You will receive from us 4 copies of a construction project ready to be submitted to the office. Individual solutions will be agreed with you during the creation of the project, and before submitting it to the office, we will discuss the project as a whole to see if it is done as we agreed.

Additionally, you will receive from us free of charge:

 • Our help in finding the right team to implement the house and during the entire construction time.
 • The entire project in the form of a PDF.
 • ność
 • PLN 200 rebate on radieste surveys of the plot at the head of Łódź’s radiesthet p. Paweł Portalewski

Payment for the project:

You do not have to pay all the money for the project right away !!!

You can pay for the project in stages:

 • You pay 20% of the project amount at the signing of the contract
 • 20% after approving the concept
 • 40% of the amount when submitting the project to the building permit
 • 20% after receiving the permit. It is for you a guarantee that we will do our best to get a building permit.

Already, make a decision and start working on building your home and contact us: kontakt

I know you are skeptical and looking for a hook or small letters. There is nothing here. As you can see I write quite large letters.

Let this be the beginning of a good relationship for years!

Sincerely,

mgr inż. arch. Sebastian Sergiel

podpis001

[:]